» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoKLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz po udzieleniu zamówienia, w celu realizacji umowy/ zamówienia w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.  c i e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Do tych podmiotów mogą należeć m.in.: Urząd Zamówień Publicznych, Śląski Urząd Wojewódzki;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia ewentualnej umowy/złożenia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

Wyświetleń: 12

Załączniki:
1) KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2021-10-20, Pobrań: 26

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2021-10-20
Edycja dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2021-10-20
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK