» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie GóryKLAUZULA INFORMACYJNA
skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w PCPR Tarnowskie Góry 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie, także w celu realizacji i rozliczania ww. świadczeń socjalnych, jak również weryfikacji ich prawidłowości;
 4. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych oraz z regulaminu ZFŚS jak również z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom realizującym usługę bądź dostawę towaru w ramach udzielenia dofinansowania do świadczeń socjalnych określonych w Regulaminie ZFŚS, właściwe organy podatkowe;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze środków ZFŚS Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

Wyświetleń: 14

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry Wprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2021-10-20, Pobrań: 21

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2021-10-20

« POWRÓT

WYDRUK