» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Klauzula dla osób ubiegających się o umieszczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób ubiegających się o skierowanie i umieszczanie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez powiat i na jego zlecenie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1, z późn. zm. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry,

2) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym m.in.: sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie skierowania lub umieszczania osób w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez powiat lub na jego zlecenie i opłacie za pobyt, prowadzenie rejestru osób oczekujących na przyjęcie, sprawozdawczości i archiwizacji. Źródłem pochodzenia pani/pana danych osobowych są ośrodki pomocy społecznej.

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdyż, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej,

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Do tych podmiotów mogą należeć m.in.: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, sądy, prokuratura, policja, szpitale,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska

Data wprowadzenia: 2023-01-30

Wyświetleń: 17

Załączniki:
1) Klauzula dla osób ubiegających się o umieszczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Wprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2023-01-30, Pobrań: 17, Typ: PDF, Rozmiar: 168.81 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2023-01-30

« POWRÓT

WYDRUK