» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich GórachKLAUZULA INFORMACYJNA
skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym udzielenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;
 4. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Do tych podmiotów mogą należeć m.in.: Sądy, Prokuratura, Ośrodki Pomocy Społecznej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-23

Wyświetleń: 162

Załączniki:
1) Klauzula skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa Wprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2023-05-23, Pobrań: 140, Typ: PDF, Rozmiar: 138.56 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2021-10-20
Edycja dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2023-05-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK