» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium UkrainySymbol: CR.07171.2.3.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA
skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej 
na terytorium Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

1) Administratorami danych osobowych, o których mowa w art. 25a ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO, jest minister właściwy do spraw rodziny oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, z tym że administratorem danych osobowych w zakresie zapewnienia, utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 jest minister właściwy do spraw rodziny,

2) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywatel Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy,

4) Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 25a Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Do tych podmiotów mogą należeć m.in.: podmioty wymienione w art. 25b. ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

10) Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska

Data dokumentu: 2022-05-30

Data wprowadzenia: 2023-05-23

Wyświetleń: 178

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna dla opiekunów małoletnich obywateli z Ukrainy Wprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2023-05-23, Pobrań: 130, Typ: PDF, Rozmiar: 142.86 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Edycja dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Usunięcie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Usunięcie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Usunięcie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Usunięcie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Edycja dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-06-09
Edycja dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2023-05-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK