» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla uczestników Projektu pn. „Parasolka”Symbol: CR.07171.2.4.2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice; 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod adresem psobusik@rops-katowice.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji projektu pn. „Parasolka” w ramach umowy  nr 41/DOT/DPU/2022 z dnia 19.09.2022r., a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy.

4) Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji Projektu „Parasolka” w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemami alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację Zadania nr 2 pn. Wzmocnienie działalności placówek świadczących pomoc specjalistyczną osobom i rodzinom 
z problemem alkoholowym, w tym przemocy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;

5) Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ponadto mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne) oraz mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu 
o stosowną podstawę prawną;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska

Data dokumentu: 2022-07-26

Data wprowadzenia: 2022-09-27

Wyświetleń: 49

Załączniki:
1) KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla uczestników Projektu pn. „Parasolka” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Wprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2022-09-27, Pobrań: 31, Typ: PDF, Rozmiar: 162.59 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2022-09-27

« POWRÓT

WYDRUK