Tytuł: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2007r.

Uchwała Nr XXII/223/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 112  ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala:


§1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Autoryzacja: p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2008-04-08
Załączniki:
1) Sprawozdanie z działalności PCPR za 2007r.Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2008-04-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2008-04-08
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2009-04-02