Tytuł: Sprawozdanie z działaności PCPR za 2010r.

Uchwała nr VI/71/2011

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie:

przyjęcia Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnowskich Górach za rok 2010.

 

Na podstawie: art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Admin BIP
Data wprowadzenia: 2011-04-06
Załączniki:
1) Sprawozdanie z działaności PCPR za 2010r.Wprowadził: Admin BIP, Dnia: 2011-04-06
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2011-04-06
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2011-04-06
Edycja dokumentu: Admin BIP, dnia: 2011-04-06