Tytuł: KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne
w PCPR w Tarnowskich Górach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05 lub adresem email: iodo@pcpr.tarnogorski.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do odbycia stażu/wolontariatu/praktyk/prac interwencyjnych/robót publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do do realizacji stażu/wolontariatu/praktyk/prac interwencyjnych/robót publicznych której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/porozumienia oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa w oparciu o stosowną podstawę prawną. Do tych podmiotów mogą należeć m.in.: Rejestr Przestępstw Na Tle Seksualnym, Krajowy Rejestr Karny;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/porozumienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoba wprowadzająca dokument: Marzena Kucińska
Data dokumentu: 2021-10-19
Data wprowadzenia: 2023-05-25
Załączniki:
1) Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich GórachWprowadził: Marzena Kucińska, Dnia: 2023-05-25
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2021-10-20
Edycja dokumentu: Marzena Kucińska, dnia: 2023-05-25