Tytuł: Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. Część dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej głównie dokumenty typu PDF nie są przystosowane do pracy z czytnikami brak w niej odpowiedniej struktury. Aktualnie trwają prace nad ich poprawą oraz udostępnieniem ich w wersji cyfrowej.

Wyłączenia

  1. Dokumenty zostały stworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Sienkiewicza, ul. Styczyńskiego, ul. Kościuszki (wewnętrznie od strony parkingu). Do wejścia od ul. Styczyńskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. W budynku jest winda wyposażona w przyciski oznaczone alfabetem Braiilea, jak również komunikaty głosowe o lokalizacji windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Jęczek
Data dokumentu: 2020-09-23
Data wprowadzenia: 2024-03-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2020-09-23
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2020-09-23
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2020-09-23
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2020-09-23
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2020-10-09
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2021-04-29
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2022-03-08
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2023-03-27
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2024-03-05