Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-02-03

Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2022-01-27

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2022-01-26

Edycja dokumentu:

2022-01-17

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2021-12-15

Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:

2021-11-25

Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do interwentów

2021-11-08

Utworzenie dokumentu: Informacja o zakończonej rekrutacji na stanowisko psycholog

2021-10-27

Edycja dokumentu:

2021-10-26

Edycja dokumentu:

2021-10-20

Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia

2021-10-19

Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w związku z zatrudnieniem w PCPR w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Ogólna Klauzula Informacyjna
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w ramach obowiązku ponoszenia opłaty z art. 193 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 r. poz 998 ze zm.), dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 38 wspomnianej ustawy oraz realizacji planu pomocy dziecku o którym mowa w wspomnianej ustawie
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla interwentów
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób przystępujących do rekrutacji do projektu "Teraz MY"
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób zgłaszających się do udziału w projekcie „MAM MOC – pokonam przemoc” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 r.
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób korzystających ze świadczenia usług opieki wytchnieniowej realizowanej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w sprawie korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Poprzednie | Następne