Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-07-19

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2022r.

2023-07-17

Edycja dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - psycholog 0,5 etatu w Dziale ds. Pieczy Zastępczej

2023-07-07

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - psycholog 0,5 etatu w Dziale Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego

2023-07-06

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - psycholog 0,5 etatu w Dziale ds. Pieczy Zastępczej

2023-05-25

Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Usunięcie dokumentu: Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Edycja dokumentu: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2023-05-24

Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka

2023-05-23

Usunięcie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla uczestników Projektu pn. „Parasolka”
Usunięcie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Usunięcie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Usunięcie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Usunięcie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Edycja dokumentu: Klauzula do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do interwentów
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do interwentów
Edycja dokumentu: Klauzula dla osób ubiegających się o umieszczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

2023-05-09

Utworzenie dokumentu: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: za 2022 rok

2023-05-08

Edycja dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2023-04-03

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-03-29

Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-03-27

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2023-03-21

Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Edycja dokumentu:

Poprzednie | Następne